شرکت سگال آذر جهت بهرمندی و به اشتراک گذاردن تجربیات و دانش خود با سایر مجموعه ها،به عضویت انجمن های مختلفی در آمده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- عضویت در انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان آذربایجان شرقی
- عضویت در انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی استان آذربایجان شرقی
- عضویت در کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران
- عضویت در انجمن صنفی خدمات مهندسی صنعتی استان آذربایجان شرقی