الف ) اخذ شده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
• پایه یک رشته آب
• پایه دو رشته تاسیسات و تجهیزات
• پایه سه رشته ساختمان
• پایه پنج رشته راه و ترابری
• پایه سه نفت و گاز
ب)اخذ شده از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
• رتبه سه در نصب تاسیسات و تجهیزات ماشین آلات واحدهای پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی
ج)اخذ شده از شرکت ملی گاز ایران
• گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گران بخش پیمانکاری و خدمات بانک اطلاعات مناقصه گران