گواهی نامه ایزو :

گواهینامه ایزو شرکت سگال آذر

گواهینامه ایزو شرکت سگال آذر

گواهینامه ایزو شرکت سگال آذر

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت سگال آذر در راستای دستیابی به خواسته های ذی نفعان (کارفرمایان،کارکنان،تأمین کنندگان، سهامداران وجامعه)  سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست را بر اساس الزامات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین استانداردهای OHSAS 18001:2007وISO 14001:2015  برابر موارد ذیل طراحی و پیاده سازی نموده است:
-    جلوگیری ازتخریب محیط زیست با در نظر گرفتن الزامات قانونی وبا روش پیشگیری از آلودگی و بکارگیری روشهای مناسب برای بهینه کردن مصرف انرژی و مدیریت پسماند.
-    جلوگيري از جراحت و بيماري کارکنان باپيروي از الزامات قانوني مرتبط با خطرات .
-    اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کار استان و بهبود وضعیت HSE با نظارت مستمر و تمدید مداوم گواهینامه مربوطه.
-    تعیین مسئول HSE  و پیاده سازی الزامات مربوطه و نظارت کامل در همه ارکان اجرائی.
-    بر گزاری دوره ای مانور های شرایط اضطراری در سطح کارگاه ها جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در خصوص مسائل ایمنی.
-    شناسایی، آنالیز و ارزیابی خطرات شغلی.
-    شناسایی، آنالیز و ارزیابی جنبه های زیست محیطی.
-    شناسایی، آنالیز و ارزیابی حوادث اجرایی با استفاده از نرم افزار های Phast و PHS .
-    استفاده از نرم افزار CAMEO Chemicals جهت استخراج Material Safety Data Sheet .
-    ارزیابی حوادث به صورت سالانه با استفاده از شاخص های AFR (ضریب تکرار حادثه) ، ASR (ضریب شدت حادثه) ، IR (میزان بروز حادثه) ، FSI (شدت تکرار حادثه).
-    برگزاری کلاسهای آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در خصوص مسائل ایمنی و زیست محیطی.